Psykoterapi

Bakgrunden till att personer tar kontakt med mig i min yrkespraktik som psykolog och psykoterapeut är vanligen att de upplever sin livssituation som ohållbar. De befinner sig i en mer eller mindre akut livskris som uppkommit nyligen eller utvecklats över tid. Tillvaron har av olika anledningar blivit problematisk eller rentav outhärdlig och de söker stöd och hjälp för att ta sig vidare i livet. Det är den plågsamma känslomässiga upplevelsen av sin livssituation, det personliga lidandet, som är utgångspunkten och leder till handlingen att söka hjälp. Ångest och nedstämdhet är för de flesta mycket störande och tunga inslag i den kritiska situation de upplever.


Det handlar alltså om livet, tillvaron och existensen som person och människa.

Tillvaron har ställt sig på tvären och förlorat sin begriplighet, hanterbarhet och mening. Då är det svårt, för att inte säga omöjligt, att leva ett liv som känns meningsfullt, ett eget personligt liv som motsvarar ens vilja, värderingar och behov. Psykoterapi är då en möjlighet att samarbeta med en psykoterapeut för att finna en väg till ett hållbart liv med mening.


Begreppet psykoterapi härstammar från de grekiska begreppen psyche och therapeia. Psyche betecknar en livgivande rörelse, kraft och princip, en ande som inandas i en människa och skänker henne liv, medvetande och tillvaro. Denna ande eller själ, psyche, står i en intim och ömsesidigt samverkande relation till den levande kroppen.

Begreppet therapeia rymmer något spretande betydelser som att uppmärksamma, bry sig om, gå till mötes, åtfölja, stödja, hjälpa, hela, bota och behandla. I nutid ges det sammansatta begreppet psykoterapi ofta betydelsen ”behandling av psykiska och psykosomatiska problem med psykologiska metoder”. Begreppet behandling är dock ganska missvisande för mitt synsätt, min verksamhet och min inriktning. Samarbete är det begrepp jag föredrar och använder.


”Skapelse av jaget genom jaget själv, som efter allt att döma
synes vara själva målet med människans liv”.

- Henri Bergson


Psykoterapi är i grunden ett samarbete och aktuell psykoterapiforskning har tydligt visat på den avgörande betydelsen av det fenomen som kommit att benämnas samarbetsallians mellan de båda parter som samarbetar med varandra. En god och verksam samarbetsallians kännetecknas av samstämning, samförstånd, respekt. Samarbetsalliansen bär samarbetet och utgångspunkten är givetvis det en person som tagit kontakt söker hjälp med. Det ger inriktning och mål för samarbetet.


Det rum där vi möts, mitt terapirum på min praktik, är en fristad. Det är ett rum där de personer jag möter får en möjlighet att uttrycka sig helt fritt, låta sin personliga sanning om sin livssituation och sina levda erfarenheter framträda i full belysning. Det som pågår i detta rum är ett frihetsprojekt som bygger på och förutsätter tillit, frihet och sanning.


”Man måste alltså i alla lägen respektera andra människors
frihet och hjälpa dem att frigöra sig.”

- Simone de Beauvoir


Den psykoterapeutiska situationen är ett frihetsprojekt, men det är inte mitt. Det är den andra personen i rummet som söker sin frihet och modet att ta ”språnget mot framtiden”. Det är inte jag som är huvudperson i detta rum. Mitt uppdrag är att gå den andra till mötes för att ge stöd och hjälp för att bidra till den ”skapelse av jaget genom jaget själv, som efter allt att döma synes vara själva målet med människans liv” (Henri Bergson).


Eftersom människor är olika och återhämtning från svåra livssituationer följer olika vägar, ser jag det som nödvändigt att vara öppen för flera sätt att tänka och arbeta. Dessutom är det så att vårt samlade kunnande om människans tillvaro, relationer och psyke hela tiden förnyas och förbättras genom nya forskningsresultat, teorier och metoder. Jag har konsekvent under mitt yrkesliv arbetat med att integrera ny kunskap med tidigare till en referensram för mitt arbete, som kan anpassas till olika människors varierande förutsättningar och behov. Min integrativa referensram har genom åren framför allt formats av existentiell och psykodynamisk psykoterapitradition men också av kognitiv och transpersonell psykologi.


”Två krafter råder över världsalltet: ljuset och tyngden.”

- Simone Weil