Forskning

Jag har haft anställning vid Karlstads universitet sedan 1990. Under de tre första tre åren som timanställd och från 1994 till och med december 2005 som tillsvidareanställd adjunkt i psykologi. I oktober 2005 disputerade jag i socialt arbete vid Göteborgs universitet och var mellan 2006 – 2015 lektor i psykologi. Min tjänstgöring var delvis förlagd till Jämställdhetscentrum/Centrum för genusvetenskap 1995-2005 och huvudsakligen till IKU/FoU Välfärd Värmland 2005 – 2015. Jag var vetenskapligt ansvarig för de forsknings- och utvecklingsprojekt som genomfördes vid FoU Välfärd Värmland mellan augusti 2009 och oktober 2010 som tillförordnad vetenskaplig ledare.


Min vetenskapliga verksamhet har haft två huvudsakliga inriktningar:

  • Socialpsykiatriska studier med fokus på psykisk hälsa, rehabilitering, psykosocialt behandlingsarbete, psykoterapi, psykiatri och socialpsykiatri.
  • Genusvetenskapliga studier.


De socialpsykiatriska studierna har bedrivits i nära anslutning till verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens psykiatri, med det generella syftet att bidra med kunskap som kan vara tillämpar inom dessa områden. Mina studier inom det genusvetenskapliga området har haft en inriktning på män och manlighet.

Jag har redovisat min forskning i artiklar, bokkapitel, rapporter och en doktorsavhandling.


En förteckning kan du ladda ner här.