Handledning

Numera är handledning en etablerad metod för kompetensutveckling för enskilda personer och arbetsgrupper i verksamheter som skolan, socialtjänsten, kriminalvården, hälso- och sjukvården med flera. Lärare, psykologer, socialarbetare, läkare, kuratorer, chefer på olika nivåer är exempel på yrkeskategorier som allt oftare anlitar en handledare för att reflektera över sin egen vardagspraktik och sitt förhållningssätt i olika situationer. Handledning är tid som avsätts för reflektion. Gemensam reflektion är det centrala elementet i handledning. Reflektion innebär att belysa genom att berätta och samtala om sin praktik, för att se, förstå och få nya insikter som kan vara användbara och utvecklande för arbetet.


Jag benämner min handledningsmodell uppdragsrelaterad handledning eftersom professionella verksamheter i grund och botten alltid utgår från någon form av uppdrag. Kriminalvårdens uppdrag är återfallsprevention, Sveriges regioner har uppdraget att erbjuda god hälso- och sjukvård, skolan ska förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för lärande, socialtjänsten i en kommun har uppdraget att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet, och så vidare. Under ett handledningsuppdrag kan uppdraget för den aktuella verksamheten från och till behöva klargöras och tolkas så det blir möjligt att förhålla sig till i praktiken.


I uppdragsrelaterad handledning fyller verksamhetsuppdraget funktionen som riktmärke eller referens för gemensamma reflektioner. Det är konkreta händelser, handlingar, situationer, reaktioner, erfarenheter, relationer, mål och arbetsuppgifter som står i fokus och ger innehåll i handledning. De gemensamma reflektionerna utgår från deltagarnas berättelser och beskrivningar av sin vardagspraktik för att finna en förståelse för problematiska situationer och händelser som inträffar. Det leder i sin tur oftast till insikter och utveckling av förhållningssätt och arbetsinsatser och till begriplighet, hanterbarhet och mening i arbetet.


Den uppdragsrelaterad handledning jag bedriver i samarbete med mina uppdragsgivare är en tillämpning av det existentiella och integrativa synsätt jag presenterat under rubriken Psykoterapi på denna hemsida. Som handledare utgår jag från tanken att tjänstekvalitet bygger på att olika personer, enheter och moment i en verksamhet är väl samordnade, det vill säga väl integrerade med varandra. Jag ser det gemensamma uppdraget som den viktigaste integrerande faktorn i en professionell verksamhet.