psykoterapi

Psykoterapi

Psykoterapi betyder ”behandling av psykiska och psykosomatiska problem med psykologiska metoder”. Begreppet härstammar från grekiskans `psyche´ som betyder andedräkt, liv, själ och `therapeia´ som betyder tjänst, vård, behandling. Det grekiska ordet psyche kommer i sin tur från `psihi´ som betyder det allra innersta, det allra mjukaste. Det är framförallt den inre ”mjukvaran” man arbetar med i psykoterapi. Det vill säga medvetna och omedvetna känslor, tankar, minnen, önskningar, drömmar, motiv, intentioner, mål och planer men också hur dessa kommer till uttryck i den ”yttre verkligheten” i relationer till andra människor som reaktioner, beteenden, handlingar, språk, situationer och händelser och de konsekvenser det kan få på olika sätt.

Mina psykoterapiklienter är personer som besväras av tillfälliga eller mer långvariga personliga svårigheter. De kan befinna sig i kris av olika anledningar, ha relationsproblem, ha varit med om traumatiska händelser, vara deprimerade, plågas av ångest, sömnsvårigheter, psykosomatiska besvär, med mera. Tillvaron har ställt sig på tvären och förlorat i begriplighet, mening och sammanhang och de kontaktar mig för professionell psykologisk hjälp med sina personliga svårigheter.

Min målsättning är alltid att möta mina klienter där de befinner sig och vara lyhörd för den problematik de söker hjälp för. Det psykoterapeutiska samarbetet baserar jag på en integrativ referensram. Det betyder att `integration´ men även `sammanhang´ och `mening´ är centrala begrepp i mitt sätt att tänka och arbeta. Jag försöker bidra till att få en splittrad tillvaro att hänga samman på ett meningsfullt sätt för mina klienter.

Eftersom människor är olika och återhämtning från svåra situationer följer olika vägar, ser jag det som nödvändigt att vara öppen för flera sätt att tänka och arbeta. Dessutom är det så att vårt samlade kunnande om människans tillvaro, relationer och psyke hela tiden förnyas och förbättras genom nya forskningsresultat, teorier och metoder. Jag har konsekvent under mitt yrkesliv arbetat med att integrera nya erfarenheter, kunskaper och metoder med tidigare till en referensram för mitt arbete, som kan anpassas till olika människors varierande förutsättningar och behov. Min integrativa referensram har genom åren framförallt formats av existentiell och psykodynamisk psykoterapitradition men också av kognitiv och transpersonell psykologi.

 

Länkar

Sällskapet för Existentiell Psykoterapi
Centrum för praktisk kunskap
Riksföreningen PsykoterapiCentrum
Divan, Tidskrift för psykoanalys och kultur
mindmatter
Delphiinstitutet
Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter
Integrativ psykoterapi
Samtalsakuten i Karlstad
Krismottagning för män i Karlstad
Kvinnojouren i Karlstad
RSMH