handledning

Handledning

Handledning är numera en etablerad metod för kompetensutveckling för enskilda personer och arbetsgrupper i verksamheter som skolan, socialtjänsten, kriminalvården, hälso- och sjukvården med flera. Lärare, psykologer, socialarbetare, läkare, kuratorer, chefer på olika nivåer är exempel på yrkeskategorier som allt oftare anlitar en handledare för att reflektera över sin egen vardagspraktik. Handledning är tid som avsätts för reflektion. Gemensam reflektion är det centrala elementet i handledning. Reflektion innebär att belysa genom att berätta och samtala om sin praktik, för att se och få insikter som kan vara användbara och utvecklande.

Jag benämner min handledningsmodell `uppdragsrelaterande handledning´ eftersom professionella verksamheter i grund och botten alltid utgår från någon form av uppdrag. Kriminalvårdens uppdrag är återfallsprevention, ett landsting har uppdraget att erbjuda god hälso- och sjukvård, skolan ska förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för lärande, socialtjänsten i en kommun har uppdraget att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet, och så vidare. Under ett handledningsuppdrag kan uppdraget för den aktuella verksamheten från och till behöva klargöras och tolkas så det blir möjligt att förhålla sig till det i praktiken.

I uppdragsrelaterande handledning fyller verksamhetsuppdraget funktionen som riktmärke eller referens för gemensamma reflektioner. Det är konkreta händelser, handlingar, reaktioner, erfarenheter, relationer, mål och arbetsuppgifter som står i fokus och ger innehåll i handledning. Metoden utgår från deltagarnas berättelser och beskrivningar av sin vardagspraktik för att finna en förståelse för olika situationer och händelser som inträffar. Det leder i sin tur oftast till insikter och utveckling av förhållningssätt och arbetsinsatser och till begriplighet, hanterbarhet och meningsfulla sammanhang.

Uppdragsrelaterande handledning är en tillämpning av integrativ psykologi och psykoterapi som framförallt fokuserar processer som bidrar till att tillvaron börjar hänga samman på ett alltmer begripligt, hanterbart och meningsfullt sätt. Som handledare utgår jag från tanken att tjänstekvalitet bygger på att olika personer, enheter och moment i en verksamhet är väl samordnade, det väll säga väl integrerade med varandra. Jag ser det gemensamma uppdraget som den viktigaste integrerande faktorn i en professionell verksamhet.