foretaget

Psykolog Per Folkesson

Är en enskild firma som jag startade 1988. Det är ett företag vars verksamhetsidé är att bedriva psykoterapi, handledning och psykologisk konsultation av hög kvalitet förankrad i väl beprövad erfarenhet, aktuell forskning och teoriutveckling inom psykoterapiområdet och en integration av existentiell, psykodynamisk, kognitiv, transpersonell och postmodern psykologi.

Företaget är ett enmansföretag. Samtliga resurser i företaget, såväl kompetensmässigt som ekonomiskt, är knutna till min person. Det innebär att jag själv genomför och ansvarar för alla uppdrag och åtaganden.

Mina insatser ska hålla god kvalitet, tillgodose hög säkerhet och vara tillfredsställande för mina klienter. Socialstyrelsen har formulerat riktlinjer för detta i SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete vad gäller bemötande, metoder, kompetens, samverkan och samarbete, riskhantering, avvikelsehantering och spårbarhet och inte minst värdet av att systematiskt och fortlöpande utveckla verksamhetens kvalitet genom att planera, kontrollera, följa upp och utvärdera arbetet.

Min målsättning är alltid att möta mina klienter där de befinner sig och att vara lyhörd för det uppdrag och den problematik de presenterar för mig som underlag för ett samarbete. När ett samarbete väl är överenskommet utgår jag från följande fråga: ”Hur vet jag att det jag gör är ”det bästa” för mina klienter?”. Detta är en fråga som formulerats av forskare och praktiker i anslutning till det senaste decenniets intensiva diskussioner om `evidens´ och `evidensbaserad praktik´. Samtidigt är detta en fråga som alla praktiker som arbetar med psykoterapi och handledning har anledning att ställa sig varje dag på jobbet. Egentligen varje gång innan vi ska träffa en klient och efter varje möte: ”Gjorde jag ”det bästa”? Hur vet jag det?”.

För att kunna svara på dessa frågor behöver jag få information från mina klienter som kan bidra till en utveckling av min praktiska kunskap, till min förmåga att göra ”det bästa”. Det kräver att jag kontinuerligt granskar mig själv och mitt samarbete med mina klienter. Därför bjuder jag regelbundet in till ömsesidiga dialoger och gemensam reflektion genom att be om synpunkter eller ställa frågor om upplevelsen av samarbetet och dess riktning.